Stanovy spolku Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Čl. 1

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku: Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s. - dále jen "spolek".
 2. Anglická varianta názvu spolku zní: Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group
 3. Sídlo spolku: Praha 5, V Úvalu 84, 150 06

Čl. 2

Charakter spolku

 1. Spolek je dobrovolným nevládním sdružením fyzický osob, které prosazuje odborné zájmy, mezinárodní spolupráci, rozvoj a vzdělávání, včetně vydávání odborných publikací, v oblastech oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou nádorů horních cest dýchacích a polykacích.
 2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností. Činnost spolku se řídí platnou právní úpravou České republiky.
 3. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností. Spolek je založen v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho činnost se řídí platnou právní úpravou České republiky.
 4. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která se angažuje v oblasti oboru činnosti spolku.

Čl. 3

Účel a činnost spolku

 1. Účelem spolku je:
  • podpora lékařských oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku,
  • podpora vzdělávání a spolupráce v oblasti oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, s důrazem na oblasti mezioborové spolupráce,
  • spolupráce se zahraničními vědeckými a odbornými společnostmi,
  • podpora vědecké a publikační činnosti v oblasti diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku,
  • pořádání vzdělávacích mezioborových akcí v oborech zájmu spolku,
  • spolupráce na postgraduálním vzdělávání,
  • osvětová práce směrem k odborné a laické veřejnosti.
 2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší výdělečnou činnost, jejíž účel spočívá v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Za tímto účelem může spolek zakládat obchodní nebo jiné společnosti, nebo družstva, případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší činnost spolku může spočívat rovněž v organizování odborných a vzdělávacích akcí a vykonávání nakladatelské a vydavatelské činnosti stejně jako v provádění další hospodářské činnosti (např. zprostředkování reklamy, pronájem výstavních ploch v rámci svých aktivit apod.).

Čl. 4

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné a nepřevoditelné. Členství ve spolku může být řádné nebo čestné.
 2. Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku a zaplacení členského příspěvku. O přijetí za řádného člena spolku rozhoduje výbor spolku na svém nejbližším zasedání.
 3. Čestným členem může být jmenována fyzická osoba na základě návrhu člena výboru a souhlasu nadpololoviční většiny členů výboru.
 4. Řádný i čestný člen spolku má právo:
  • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  • podílet se na praktické činnosti spolku,
  • využívat pomoci a podpory spolku v činnostech vyplývajících z cílů a účelu spolku,
  • být seznámen s hospodařením spolku.
 5. Řádný člen spolku je povinen:
  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechna rozhodnutí spolku a zdržet se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy spolku,
  • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  • platit v určeném termínu členské příspěvky stanovené výborem,
  • přispívat k naplňování poslání a účelu spolku.
 6. Čestný člen je povinen:
  • přispívat k naplňování poslání a účelu spolku.
 7. Řádné i čestné členství ve spolku zaniká:
  • doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku kterémukoliv orgánu spolku,
  • úmrtím člena spolku,
  • zánikem spolku,
  • vyloučením člena spolku na základě návrhu na vyloučení, podaného kterýmkoliv členem spolku. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů,
  • nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřeně stanovené lhůtě určené výborem spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení,
  • vyloučením člena spolku výborem spolku v případě, že člen i přes písemné napomenutí výborem spolku porušuje tyto stanovy. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů.
 8. Při zániku členství, řádného i čestného, nemá člen právo na majetkové vypořádání.

Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze,
 • výbor spolku.
 1. Členská schůze
  1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze všech jeho členů.
  2. Do její působnosti náleží:
   • určit hlavní zaměření činnosti spolku,
   • rozhodovat o změně stanov,
   • volit členy výboru spolku a případně je odvolat,
   • schvalovat výsledek hospodaření spolku,
   • schvalovat rozpočet spolku předkládaný výborem,
   • schvalovat zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem,
   • hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
   • určovat cíle spolku na příští období,
   • přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení člena spolku,
   • schvalovat, měnit a rušit předpisy spolku,
   • rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
  3. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda výboru spolku podle potřeby, nejméně dvakrát za funkční období výboru. Pokud nemůže svolat členskou schůzi předseda, svolává schůzi se souhlasem výboru sekretář. Předseda výboru spolku je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda výboru členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku kterémukoliv orgánu spolku písemně sdělenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset (10) dnů před jejím konáním.
  4. Zasedání členské schůze je neveřejné.
  5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. K přijetí usnesení členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden (1) hlas.
  6. Každý člen se může nechat na členské schůzi zastoupit na základě plné moci, a to i osobou, která sama není členem spolku.
  7. Není-li členská schůze usnášeníschopná podle odst. 5, koná se nejdříve 30 minut po původním termínu náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná vždy.
  8. Členská schůze může rozhodovat o všech věcech, které jí naleží, rovněž korespondenčně písemnou formou, nebo elektronicky (dále jen „korespondenční hlasování“). Výbor spolku zasílá výzvu k hlasování o předloženém návrhu rozhodnutí členům spolku. Ve výzvě ke korespondenčnímu hlasování musí být uvedeno datum, do něhož lze odevzdat hlasy. Členská schůze je při korespondenčním hlasování usnášeníschopná, odevzdá-li hlasovací lístek nadpoloviční většina členů spolku. K přijetí usnesení členské schůze je nutný souhlas alespoň nadpoloviční většiny hlasů členů, kteří odevzdali hlasovací lístek.
 2. Výbor spolku
  1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku a za svou činnost odpovídá členské schůzi.
  2. Výbor má 7 členů.
  3. Členy výboru volí členská schůze tajnou volbou na období pěti (5) let.
  4. V čele výboru spolku je předseda výboru, který zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jeho jménem. Předsedou výboru může být jedna osoba i opakovaně. Předsedu výboru volí ze svých členů výbor spolku na funkční období výboru spolku. V době nepřítomnosti předsedy výboru zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jménem spolku sekretář.
  5. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti sekretář spolku.
  6. Výbor zejména:
   • volí ze svých členů předsedu spolku,
   • volí ze svých členů sekretáře spolku,
   • svolává členskou schůzi a oznamuje členům spolku den, místo konání a program zasedání členské schůze,
   • koordinuje činnost spolku,
   • rozhoduje o přijetí za člena spolku,
   • rozhoduje o jmenování čestného člena spolku,
   • stanovuje výši členského příspěvku,
   • řídí hospodaření spolku a odpovídá za ně členské schůzi.
  7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných svých členů.

Čl. 6

Hospodaření spolku

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného předsedou výboru a schváleného členskou schůzí.
 2. Vedením účetnictví a zajištěním plnění daňových povinností je pověřen sekretář výboru.
 3. K zajištění běžného hospodaření a k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5000,- Kč je oprávněn předseda výboru spolku. V ostatních případech rozhoduje výbor spolku, k rozhodnutí je nutný písemný souhlas nadpoloviční většiny členů výboru spolku.
 4. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary od dobrovolných dárců, příjmy z vedlejší činnosti, odměny za akce pořádané spolkem uvedené v čl. 3, odst. 1 stanov, příspěvky z dotací a grantů a příspěvky od neziskových institucí, výnosu u úroků a z majetku spolku, jakož i zdroje pocházející z výsledků případných vlastních aktivit spolku uskutečňovaných jako vedlejší činnosti spolku v souladu s cíli a účelem spolku, které jsou realizovány v souladu s platnými právními předpisy, případně dalších zdrojů určených na tyto účely.
 5. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a ke správě spolku.

Čl. 7

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě schválení členskou schůzí,
  • rozhodnutím soudu o zrušení spolku,
  • jiným zákonným způsobem.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek zaniká:
  • Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
  • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do veřejného rejstříku.
  • Spolek byl založen shodou zakladatelů a stanovy byly schváleny zakladateli dne 25. listopadu 2016.

Zakládající členové spolku:

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.